اتوماسیون صنعتی

اتوماسيـون صنعتي به بهره گيـري از رايانه ها به جاي متصديان انسانـي براي كنترل دستگاه ها و فرايندهاي صنعتي گفته میشود. امروزه كاربرد اتوماسيون صنعتي و ابزار دقيق در صنايع و پروسه هاي مختلف صنعتي به وفور به چشم مي خورد. كنتـرل پـروسه و سيستـمهاي اندازه گيري پيچيده اي كه در صنايـعي همچون نفت،گاز ،پتروشيمي ، صنايع شيميايي ،صنايع غذايي صنايع خودرو سازي و غيره بكار مي آيد نيازمند ابزارآلات بسيار دقيق و حساس مي باشد. پيشرفتهاي تكنيكي اخير در كنترل فرآيند و اندازه گيري پارامترهاي مختلف صنعتـي از قبيل فشار ، دما ، جريان و غيره باعث افزايش كيفيت محصولات و كاهش هزينه هاي توليد گرديده است.

انجام پروژه های اتوماسیون صنعتی به صورت EPC  :

Engineering:

  • سخت افزار
  • نـــــرم افزار
  • FAT Test

 Procurement:

  • مهندسی خرید قطعات اتوماسیون وتجهیزات
  • شبکه صنعتی و غیر صنعتی و ابزار دقيق

Construction:

SAT Test

 

Engineering:

سخت افزار :                  

شامل طراحی و مهندسی تابلوهای کنترل میباشد. که پس از دریافت مدارک مورد نیاز پروژه و بررسی آنها تعداد تابلوها ، تیپ تابلو ، برند تجهیزات ، الزامات خاص پروژه و ... مشخص میگردد و براساس آنها نقشه Schematic  تابلوها طراحی میگردد. پس از آن نقشه Panel layout  تابلوها و پارت لیست و Termination   تهیه میگردد. پس از تائید مدارک توسط کارفرما ، تابلو ها به کارگاه مونتاژ مداین ارسال میگردند.

نرم افزار :                        

این قسمت شــــامل نوشـتن برنامه بر اساس Logic  و منطـق درونی هرInstrument و طراحی اسـتاتیک و دینـامیک صـفـحات HMI  بر اسـاس I/O LIST، PLC CONFIGURATION و P&ID میباشـــد. برای برنامه نویسی پروژه های  DCS از نـــــرم افزار PCS7 استفاده میــــشود و برای برنامه نویـــسی پروژه های غیرDCS  از نـــــرم افزار SIMATIC MANAGER  وWINCC استفاده میشود.

 FAT TEST:

FAT مخفف Factory Acceptance Test میباشد.همانطور که از نام آن مشخص است،  این مرحله تستی است که  پس از انجام کلیه مراحل سخت افزار و نرم افزار و مونتاژ تابلوها انجام میگیرد. این تست در محل کارگاه این شرکت به وسیله ی ابزار آلاتSimulation Fat tools طبق دستورالعمل FAT انجام میگیرد. نتایج تست فوق در فرم هایی به نام FAT Punch List  ثبت میگردد و به تائید کارفرما و مشاور پروژه مربوطه میرسد.