پروژه های در حال اجرا:

  • پروژه احیاء مستقیم چهارمحال
  • پروژه احیاء مستقیم سبزوار
  • پروژه احیاء مستقیم بافق
  • پروژه احیاء مستقیم کوثر